فهرست پروازهای خروجی از ایران

توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.هم‌اکنون برنامه‌اي براي پرواز وجود ندارد.