فهرست پروازهای خروجی از ایران

توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.شماره تاریخ مبدا حرکت مقصد فرود هواپیمایی هواپیما
19DEC5092۱۳۹۳/۹/۲۸امام خميني۰۸:۳۰جده۱۱:۳۴ماهان B.7
19DEC1516۱۳۹۳/۹/۲۸اصفهان۱۱:۰۰جده۱۳:۲۰ايران اير747
19DEC2801۱۳۹۳/۹/۲۸امام خميني۱۳:۳۰مدينه۱۶:۰۰سعودي74E
19DEC2817۱۳۹۳/۹/۲۸ساري۱۴:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
19DEC1512۱۳۹۳/۹/۲۸كرمانشاه۱۸:۰۰جده۲۱:۰۰ايران ايرAB4
19DEC5094۱۳۹۳/۹/۲۸تبريز۱۹:۲۰جده۲۲:۳۴ماهان A30
19DEC2811۱۳۹۳/۹/۲۸مشهد۲۲:۰۰مدينه۰۱:۲۰سعوديAB6.
19DEC2883۱۳۹۳/۹/۲۸اهواز۲۲:۵۰مدينه۰۰:۴۰سعوديAB6.
19DEC2827۱۳۹۳/۹/۲۸شيراز۲۳:۴۵مدينه۰۱:۴۰سعوديAB6.
20DEC1520۱۳۹۳/۹/۲۹امام خميني۰۶:۲۰جده۰۹:۳۰ايران ايرAB4
20DEC5096۱۳۹۳/۹/۲۹مشهد۰۷:۰۵جده۱۰:۳۴ماهان A30
20DEC1526۱۳۹۳/۹/۲۹اصفهان۱۱:۰۰جده۱۳:۲۰ايران اير747
20DEC2895۱۳۹۳/۹/۲۹ساري۱۴:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
20DEC2899۱۳۹۳/۹/۲۹رشت۱۵:۱۰مدينه۱۸:۰۰سعوديAB6.
20DEC1522۱۳۹۳/۹/۲۹امام خميني۱۷:۵۰جده۲۱:۰۰ايران ايرAB4
20DEC5072۱۳۹۳/۹/۲۹همدان۱۹:۳۰جده۲۲:۳۴ماهان A30
20DEC2813۱۳۹۳/۹/۲۹اروميه۲۰:۱۵مدينه۲۳:۲۵سعوديAB6.
20DEC2865۱۳۹۳/۹/۲۹مشهد۲۲:۰۰مدينه۰۱:۲۰سعوديAB6.
20DEC2815۱۳۹۳/۹/۲۹شيراز۲۳:۰۵مدينه۰۱:۰۰سعوديAB6.
21DEC2857۱۳۹۳/۹/۳۰تبريز۰۰:۰۵مدينه۰۳:۱۰سعوديAB6.