فهرست پروازهای خروجی از ایران

توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.شماره تاریخ مبدا حرکت مقصد فرود هواپیمایی هواپیما
26JAN5054۱۳۹۳/۱۱/۶امام خميني۰۴:۰۰جده۰۷:۰۰ماهان A30
26JAN1540۱۳۹۳/۱۱/۶امام خميني۰۷:۰۰جده۱۰:۱۰ايران ايرAB4
26JAN5086۱۳۹۳/۱۱/۶زنجان۰۸:۲۰جده۱۱:۱۷ماهان A30
26JAN5088۱۳۹۳/۱۱/۶امام خميني۰۹:۳۰جده۱۲:۳۴ماهان A30
26JAN1546۱۳۹۳/۱۱/۶اصفهان۱۳:۰۰جده۱۵:۲۰ايران اير747
26JAN2805۱۳۹۳/۱۱/۶امام خميني۱۳:۳۰مدينه۱۶:۰۰سعودي74E
26JAN2823۱۳۹۳/۱۱/۶ساري۱۴:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
26JAN2851۱۳۹۳/۱۱/۶گرگان۱۵:۲۰مدينه۱۸:۲۰سعوديAB6.
26JAN1542۱۳۹۳/۱۱/۶لار۱۵:۳۰جده۱۸:۰۵ايران ايرAB4
26JAN2855۱۳۹۳/۱۱/۶اهواز۱۷:۴۵مدينه۱۹:۴۵سعوديAB6.
26JAN5090۱۳۹۳/۱۱/۶مشهد۱۹:۰۰جده۲۲:۳۴ماهان A30
26JAN5050۱۳۹۳/۱۱/۶مشهد۲۱:۰۰جده۰۰:۳۴ماهان A30
27JAN2849۱۳۹۳/۱۱/۷يزد۰۱:۳۰مدينه۰۳:۵۰سعوديAB6.
27JAN5096۱۳۹۳/۱۱/۷امام خميني۰۴:۰۰جده۰۷:۰۰ماهان A30
27JAN1550۱۳۹۳/۱۱/۷امام خميني۰۶:۲۰جده۰۹:۳۰ايران ايرAB4
27JAN5002۱۳۹۳/۱۱/۷امام خميني۰۹:۰۰جده۱۲:۰۰ماهان A30
27JAN5094۱۳۹۳/۱۱/۷كرمان۱۲:۱۵جده۱۴:۵۱ماهان A30
27JAN2807۱۳۹۳/۱۱/۷امام خميني۱۳:۳۰مدينه۱۶:۰۰سعودي74E
27JAN2881۱۳۹۳/۱۱/۷ساري۱۴:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
27JAN2847۱۳۹۳/۱۱/۷امام خميني۱۴:۳۰مدينه۱۷:۳۰سعوديAB6.