فهرست پروازهای خروجی از ایران

توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.شماره تاریخ مبدا حرکت مقصد فرود هواپیمایی هواپیما
20APR1594۱۳۹۳/۱/۳۱مشهد۰۹:۰۵جده۱۱:۲۵ايران اير747
20APR5034۱۳۹۳/۱/۳۱كرمان۰۹:۲۰جده۱۱:۱۷ماهان B.7
20APR5036۱۳۹۳/۱/۳۱تهران-مهرآباد۱۲:۳۰جده۱۴:۳۴ماهان A30
20APR2861۱۳۹۳/۱/۳۱مشهد۱۳:۴۰مدينه۱۶:۱۰سعوديAB6.
20APR2851۱۳۹۳/۱/۳۱تبريز۱۴:۵۵مدينه۱۷:۰۰سعوديA322
20APR2857۱۳۹۳/۱/۳۱اهواز۱۵:۰۰مدينه۱۶:۰۰سعوديA322
20APR2879۱۳۹۳/۱/۳۱رشت۱۶:۳۰مدينه۱۸:۵۵سعوديAB6.
20APR5038۱۳۹۳/۱/۳۱ساري۱۷:۲۰مدينه۱۹:۰۰سعودي A30
20APR1566۱۳۹۳/۱/۳۱كرمانشاه۱۷:۴۰جده۲۰:۰۰ايران ايرAB3
20APR1564۱۳۹۳/۱/۳۱تهران-مهرآباد۲۱:۴۰جده۲۳:۳۰ايران اير747
20APR5040۱۳۹۳/۱/۳۱گرگان۲۲:۴۰جده۰۱:۱۷ماهان A30
21APR2853۱۳۹۳/۲/۱مشهد۰۰:۲۵مدينه۰۲:۵۵سعوديA340
21APR2849۱۳۹۳/۲/۱تهران-مهرآباد۰۱:۵۰مدينه۰۳:۲۵سعودي74E
21APR2855۱۳۹۳/۲/۱اصفهان۰۲:۴۰مدينه۰۴:۰۰سعوديA322
21APR1568۱۳۹۳/۲/۱تهران-مهرآباد۰۷:۳۰جده۰۹:۳۵ايران ايرAB3
21APR5024۱۳۹۳/۲/۱كرمان۰۹:۲۰جده۱۱:۱۷ماهان A30
21APR5026۱۳۹۳/۲/۱تهران-مهرآباد۱۲:۳۰جده۱۴:۳۴ماهان B.7
21APR5082۱۳۹۳/۲/۱ساري۱۳:۱۰مدينه۱۴:۵۰سعودي A30
21APR2865۱۳۹۳/۲/۱رشت۱۴:۳۰مدينه۱۶:۵۵سعوديA340
21APR2807۱۳۹۳/۲/۱يزد۱۶:۰۰مدينه۱۷:۳۰سعوديA340