فهرست پروازهای خروجی از ایران

توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.شماره تاریخ مبدا حرکت مقصد فرود هواپیمایی هواپیما
30MAR1526۱۳۹۴/۱/۱۰شيراز۱۳:۵۰جده۱۴:۵۰ايران اير747
30MAR2895۱۳۹۴/۱/۱۰ساري۱۵:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
30MAR2899۱۳۹۴/۱/۱۰رشت۱۶:۱۰مدينه۱۸:۰۰سعوديAB6.
30MAR5054۱۳۹۴/۱/۱۰مشهد۱۶:۱۰جده۱۹:۱۷ماهان A30
30MAR5094۱۳۹۴/۱/۱۰همدان۲۰:۱۵جده۲۲:۳۴ماهان A30
30MAR1522۱۳۹۴/۱/۱۰امام خميني۲۱:۰۵جده۲۳:۱۵ايران ايرAB4
30MAR2813۱۳۹۴/۱/۱۰اروميه۲۱:۱۵مدينه۲۳:۲۵سعوديAB6.
30MAR2865۱۳۹۴/۱/۱۰مشهد۲۳:۰۰مدينه۰۱:۲۰سعوديAB6.
30MAR2857۱۳۹۴/۱/۱۰تبريز۲۳:۳۵مدينه۰۱:۴۰سعوديAB6.
31MAR2815۱۳۹۴/۱/۱۱شيراز۰۰:۰۵مدينه۰۱:۰۰سعوديAB6.
31MAR5096۱۳۹۴/۱/۱۱مشهد۰۶:۱۰جده۰۹:۲۵ماهان A30
31MAR1530۱۳۹۴/۱/۱۱امام خميني۰۷:۲۰جده۰۹:۳۰ايران ايرAB4
31MAR5098۱۳۹۴/۱/۱۱امام خميني۰۹:۱۵جده۱۱:۳۴ماهان A30
31MAR1536۱۳۹۴/۱/۱۱امام خميني۱۲:۳۰جده۱۴:۲۰ايران اير747
31MAR2803۱۳۹۴/۱/۱۱امام خميني۱۴:۳۰مدينه۱۶:۰۰سعوديAB6.
31MAR2821۱۳۹۴/۱/۱۱ساري۱۵:۲۰مدينه۱۷:۲۰سعوديAB6.
31MAR2871۱۳۹۴/۱/۱۱اصفهان۱۵:۴۵مدينه۱۷:۲۰سعودي74E
31MAR2833۱۳۹۴/۱/۱۱بندرعباس۱۶:۴۰مدينه۱۷:۵۵سعوديAB6.
31MAR5090۱۳۹۴/۱/۱۱امام خميني۱۷:۳۰جده۱۹:۴۵ماهان A30
31MAR1532۱۳۹۴/۱/۱۱اردبيل۱۷:۴۰جده۲۰:۰۰ايران ايرAB4